Array
Zimovanje, Zima 2019, Kopaonik

SREBRNA LISICA – KOPAONIK

KOPAONIK - SREBRNA LISICA
ZIMA 2018 / 2019

Usluga Termini Tip smeštaja – Sobe i Family room
(cene su po osobi)
Sobe 2+0 Family room
0+1 i 2+0
Family room
1+1
Family room
2+1
Dnevna cena pp 23.12. / 30.12.2018. 46 60 45 40
7 polupansiona 280 350 266 245
Dnevna cena pp 30.12. / 02.01.2019. 95 120 85 75
3 polupansiona 213 282 186 159
Dnevna cena pp 02.01. / 08.01.2019. 95 70 60 60
366 474 312 264
Dnevna cena pp 08.01. / 15.01.2019. 58 70 51 45
7 polupansiona 315 427 301 266
Dnevna cena pp 15.01 / 22.01.2019. 58 68 51 45
7 polupansiona 315 371 280 266
Dnevna cena pp 22.01. / 29.01.2019. 58 70 51 45
7 polupansiona 315 427 301 266
Dnevna cena pp 29.01. / 03.02.2019. 90 110 78 65
5 polupansiona 300 390 260 210
Dnevna cena pp 03.02. / 10.02.2019. 90 110 78 65
7 polupansiona 490 630 420 350
Dnevna cena pp 10.02. / 17.02.2019. 95 120 80 70
7 polupansiona 497 658 434 371
Dnevna cena pp 17.02. / 24.02.2019. 50 75 58 50
294 441 308 273
7 polupansiona 24.02. / 03.03.2019. 50 75 58 50
Dnevna cena pp 294 441 308 273
Dnevna cena pp 03.03./10.03.2019 50 75 58 50
7 polupansiona 294 441 308 273
Dnevna cena pp 10.03./17.03.2019 42 50 38 36
7 polupansiona 252 301 231 217

Napomena: Cene su izražene u evrima za pp / po osobi / dnevno / po osobi za 3 pp /po osobi za 5 pp / po osobi za 6 pp / po osobi za 7 pp

CENE I USLOVI PLACANJA

 • Cene su izražene u evrima / plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Prilikom rezervacije, uplaćuje se 40 % od ukupne vrednosti aranžmana. Ostatak u ratama, najkasnije 20 dana pre početka korišćenja aranžmana.
 • Postoji mogućnost plaćanja čekovima građana i karticama :
  1. FAKTORING ,kreditnim karticama Banca intesa na 3 mesečne rate bez uvećanja.
  2. Čekovima građana na tri mesečne rate sa uvećanjem ostatka duga za 1% po kalendarskom mesecu odloženog plaćanja

Za uplatu aranžmana u celosti, cena je garantovana tj. ne podleže promeni. U slučaju uplate dela dogovorenog aranžmana, uplaćeni iznos je garantovan dok je ostatak do punog iznosa podložan promeni.

OPŠTI USLOVI:

 • Doplata za ručak 650,oo dinara za odrasle, za decu do 12 godina 325,oo dinara.
 • Za korišćenje petog ili šestog ležaja doplaćuje se 60 % odnosno 40 % dnevne cene po osobi.
 • Cena pp u sobi za jednu osobu, naplaćuje se po jednoj punoj i 70 % od druge cene.

USLOVI ZA DECU:

 • Za decu do dve godine ( u pratnji dve odrasle osobe ), boravak se ne naplaćuje.
 • Za decu od dve do šest godina ( u pratnji dve odrasle osobe ), naplaćuje se 50 % od date cene.
 • Za decu od šest do dvanaest godina ( u pratnji dve odrasle osobe ), naplaćuje se 70 % od date cene.

NAPOMENE:

 • Boravišna taksa i osiguranje nisu uključeni u cenu. Plaćaju se prilikom uplate aranžmana ili na recepciji.
 • Boravišna taksa iznosi 100,oo dinara po danu za odrasle, za decu od 7 do 15 godina 50,oo dinara po danu,za decu starosti do 7 godina se ne naplaćuje.
 • Cena osiguranja – 30,oo dinara po danu za sve goste hotela.
 • U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu i tržištu roba i usluga, „Srebrna lisica“ Kopaonik, zadržava pravo na korekciju cena.

OTKAZI I PROMENE:

 • Otkazom se podrazumeva potpuno odustajanje od korišćenja aranžmana. U tom slučaju, gost je dužan da na vreme obavesti odgovorno lice „Srebrne lisice“ o otkazu i drugim promenama.
 • U slučaju otkaza, uplaćeni avans od 40 % se ne vraća.
 • Ukoliko gost iz bilo kog razloga prekine započeti boravak, ne vrši se povraćaj novca za neiskorišćeni deo aranžmana.
 • Ukoliko gost iz bilo kog razloga prekine započeti boravak, a nije uplaćen ceo iznos, do dolaska, u obavezi je da izmiri celokpan iznos po predracunu.
 • Aranžman se može otkazati isključivo u pisanoj formi a u zavisnosti od rokova, deo uplate se zadržava na ime troškova i to u sledećem odnosu:
 • od 14 do 8 dana – 50 % ( od ukupnog iznosa aranžmana) od sedam do jednog dana – 85 %. ( od ukupnog iznosa aranžmana)
U slučaju otkaza na dan početka ili nakon početka korišćenja aranžmana 100 %. Prema pravilima ugostiteljstva, korišćenje family sobe započinje u 14:00 h na dan dolaska i traje najkasnije do 09:00 h na dan odlaska gosta.

Individualni aranžman, minimum za realizaciju je 1 putnik.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno).
Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora.
U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi...) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima.
Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima ili kombi-vozilima, automobilima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 4,5 sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Raspored sedenja u autobusu određuje se kompjuterski, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Ako putnik želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu 20 € u dinarskoj protivvrednosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).

•Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.
Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0023/2018 od 10.01.2018.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300060698 od 26.12.2017. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- Eura.

Niš, 27.10.2018.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar