Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

TEMIŠVAR

T E M I Š V A R
Trodnevni aranžman autobusom

1. dan Niš – Beograd – Novi Sad - Temišvar
Polazak u 03,30 h sa parkinga Lukoil pumpe pored TC Tempo. Direktna vožnja do Beograda sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i preuzimanja putnika iz gradova duž autoputa. Polazak iz Beograda sa autobuskog terminala Lasta, autoput Beograd-Niš br. 4 u 07,00 h. Direktna vožnja do Novog Sad. Polazak sa autobuskog terminala kod lokomotive u 09,00 h. Nastavak putovanja pored Zrenjanina za Temišvar. Usputna zadržavanja prema potrebi i na graničnom prelazu. Dolazak u Temišvar oko podneva. Panoramsko razgledanje Temišvara: Saborna crkva Srpske pravoslavne crkve posvećena Sv. Đorđu iz 1748. sa ikonostasom Konstantina Danila i Mihaila Janića. Vladičanski dom, Trg ujedinjenja, Trg slobode sa zgradom garde i starom Gradskom kućom, Trg pobede sa najstarijom gradskom zgradom - dvorac Sibinjanin Janka „Huniazilor“ iz XV veka, danas Muzej Banata, sa zgradom Opere, Nacionalnog teatra i Sabornim hramom Banatske Mitropolije Rumunske Pravoslavne Crkve, između njih je najmlađi gradski trg, izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz zadnjih decenija Austrougarske u stilu akademizma i secesije, statua vučice sa Romulom i Remom, poklon grada Rima iz 1926. god... Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno po podne. Noćenje.

2. dan T E M I Š V A R (ARAD)
Doručak. Slobodno za individualna razgledanja Temišvara. Noćenje. Fakultativa Poludnevni izlet do obližnjeg Arada. Panoramsko razgledanje sa lokalnim vodičem: Minoritske crkve, Aradsko-čanadske palate, Najmanove i Feldesove plata, Trgovačke škole, Industrijsko-narodne banke, porodične kuće Emila Tabakovića, projektanta napred navedenih arhitekrtonskih dela, Okružne većnice iz 1865. godine, Državnog teatra iz 1874. godine, Palate kulture... Obilazak Srpske pravosalvne crkve sa grobom Save Tekelije. Slobodno za indivdualna razgledanja. Povratak u Temišvar u po podnevnim satima.

3. dan TEMIŠVAR – Novi Sad – Beograd - Niš
Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u „Iulius Mall“ www.iuliusmall.com/en/timisoara, jedan od najvećih tržnih centara u ovom delu Evrope. Slobodno za individualne obilaske mola do 13,00 h. Polazak za Srbiju. Direktna vožnja istim pravcem kao u dolasku. Doalzak Novi Sad u kasnijim po podnevnim satima. Nastavak putovanja prema Beogradu, dolazak u ranijim večernjim satima. Nastavak putovanja prema Nišu, dolazak u kasnim večernjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

Hotel sa 3* tipa:
„STRELIŢIA“ Temišvar
Polazak Povratak iz Niša i duž autoputa
Niš-Beograd
iz Beograda i Novog Sada
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
30.04.'20. 02.05.'20. 75 EUR 70 EUR 65 EUR 61 EUR

CENA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim povišenim solo ili spratnim autobusom sa a/c i a/v uređajima na navedenim relacijama.
 • Smeštaj u htelu tipa „Strelitia“ sa 3* ili odgovarajućem, u širem centru grada u dvo i trokrevetnim sobama, treći ležaj pomoćni na bazi 2 noćenja sa doručkom, doručak samoposluživanje - „švedski sto“.
 • Razgledanje Temišvara u pratnji lokalnog vodiča.
 • Licenciranog pratioca grupe.
 • Troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

 • Polisu međunarodnog zdravstvenog i putnog osiguranja za zemlje EU.
 • Fakultativne sadržaje programa.
 • Ulaznice za lokalitete navedene u programu.
 • Troškove gradskog prevoza.
 • Sve troškove koje putnik načini za vreme izvođenja programa i boravka u prevoznim sredstvima, smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...

DOPLATE:

 • Doplata za jednokrevetnu sobu 30 EUR po osobi.

CENE FAKULTATIVNIH SADRŽAJA PROGRAMA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika):

 • Arad, poludnevni izlet – 10 EUR (autobuski prevoz, lokalni vodič, troškove parkinga i organizacije);

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel tipa Streliția 3*,
Nalazi se u širem gradskom centru, cca 2,5 km od centra grada, cca 2 km od mola Julius, idealna je lokacija za slobodno vreme, kupovinu ili posao u Temišvaru. Hotel poseduje 74 sobe. U svakoj sobi TV, Wi-Fi, kupatilo, klima uređaj. Doručak na bazi švedskog stola.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

02.12.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar