Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2019-2020

TEMIŠVAR

3 dana, autobusom, na bazi minimum 70 putnika

1. dan NIŠ – TEMIŠVAR
08.11.'19. Polazak iz Niša u 23,59h sa Lukoil pumpe pored TC TEMPO. Direktna vožnja pored Smedereva, Pančeva i Vršca do graničnog prelaza Vatin. Carinske formalnosti. Nastavak puta za Temišvar.

2. dan TEMIŠVAR
09.11.'19. Dolazak u Temišvar u ranijim pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Saborna crkva Srpske Pravoslavne Crkve posvećena Sv. Đorđu iz 1748. sa ikonostasom Konstantina Danila i Mihaila Janića. Vladičanski dom, Trg ujedinjenja, Trg slobode sa zgradom garde i starom Gradskom kućom, Trg pobede sa najstarijom gradskom zgradom - dvorac Sibinjanin Janka „Huniazilor“ iz XV veka, danas Muzej Banata, zgrada Opere, Nacionalni teatar i Saborni hram Banatske Mitropolije Rumunske Pravoslavne Crkve, između njih je najmlađi gradski trg, izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz zadnjih decenija Austrougarske u stilu akademizma i secesije, statua vučice sa Romulom i Remom, poklon grada Rima iz 1926. god... Slobodno do odlaska u hotel u 14,00h. Smeštaj. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan TEMIŠVAR – Niš
10.11.'19. Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u „Iulius Mall“ www.iulius mall.com/en/timisoara, jedan od najvećih tržnih centara u ovom delu Evrope. Slobodno za individualne obilaske mola do 14,00 h. Odlazak u centar grada. Slobodno do 16,00 h za individualna razgledanja. Polazak za Srbiju. Direktna vožnja istim pravcem kao u dolasku. Usputna zadržavanja na graničnom prelazu i prema potrebi. Dolazak u Niš oko ponoći. Prestanak aranžmanskih usluga.

CENA ARANŽMANA: 60 € po osobi

CENA OBUHVATA:

  • Prevoz turističkim povišenim solo ili spratnim autobusom sa a/c i a/v uređajima na navedenim relacijama.
  • Smeštaj u htelu tipa „Strelitia“ sa 3* u širem centru grada u 1/2 i 1/3 sobama, treći ležaj pomoćni na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak samoposluživanje - „švedski sto“.
  • Panoramsko razgledanje Temišvara u pratnji lokalnog vodiča
  • Licencirani pratioc grupe
  • Troškovi organizacije

CENA NE OBUHVATA:

  • Polisu međunarodnog zdravstvenog i putnog osiguranja za zemlje EU. Možete je pribaviti u Eurotursu po cenama osiguravajuće kuće „Sava“.
  • Ulaznice za lokalitete navedene u programu.
  • Troškove gradskog prevoza.
  • Sve troškove koje putnik načini za vreme izvođenja programa i boravka u prevoznim sredstvima, smeštajnim i objektima ishrane, na lokalitetima...

DOPLATE:
Doplata za jednokrevetnu sobu 30€ po osobi.

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:
U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel tipa Strelitia 3*
Nalazi se u širem gradskom centru, cca 2,5 km od centra grada, cca 2 km od mola Julius, idealna je lokacija za slobodno vreme, kupovinu ili posao u Temišvaru. Hotel poseduje 74 sobe. U svakoj sobi TV, Wi-Fi, kupatilo, klima uredjaj. Doručak na bazi švedskog stola.

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14,00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09,00 h.
Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA:
Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...
Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova.... Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta.
Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.

OSTALE NAPOMENE:
Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami informisati se kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske unije TAX FREE).
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora putovanja.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

07.06.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar