Array
Putovanja autobusom, Putovanja 2020

BUKUREŠT, PELEŠ, BRAN & BRAŠOV

PUTOVANJA - EVROPSKE METROPOLE

BUKUREŠT (PELEŠ, BRAN & BRAŠOV)
Prvomajsko putovanje, 5 dana autobusom

1. dan Niš – Đerdap
Polazak iz Niša u 18,00 h sa parkinga Lukoilove pumpe kod TC „Tempo“. Direktna vožnja pored Zaječara, Negotina i Kladova do graničnog prelaza Đerdap. Usputna zadržavanja radi preuzimanja putnika iz navedenih gradova, prema potrebi i na graničnom prelazu.

2. dan Đerdap - BUKUREŠT
Nastavak puta pored Turnu Severina i Krajove. Zadržavanja prema potrebi. Dolazak u Bukurešt u pre podnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Trijumfalna kapija, bulevar Kiselef duži od Šamzelizea, trgovi: Pobede, Romana, Univerzitatea, Ateneum, Kraljevska palata, Parlament, Patrijaršija... Smeštaj u hotel. Slobodno po podne. Noćenje.

3. dan BUKUREŠT (BRAN, BRAŠOV, PELEŠ)
Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja Bukurešta. Noćenje. Fakultativa Celodnevni izlet do Brana, Brašova i Peleša sa obilaskom dvorca Bran podignutog 1377. god. Prema predanju, u njemu je 1462. bio zatočen grof Drakula... Fakultativni, individualni, ulazak u dvorac Odlazak do Brašova. Slobodno za individualna razgledanja grada. Nastavak putovanja za Sinaju. Obilazak manastira Sinaja iz XVII veka i zamka PELEŠ, letnje rezidencije rumunskih kraljeva iz XIX veka. U po podnevnim satima, polazak za Bukurešt. Dolazak u večernjim satima.

4. dan BUKUREŠT – Đerdap
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno do po podnevnih sati. U 17,00 h polazak za Srbiju. Usputni obilazak tržnog centra „Fashion House Outlet Center“. U 19,00 h nastavak putovanja za Srbiju. Direktna vožnja pored Piteštija, Krajove i Turnu Severina do graničnog prelaza Đerdap sa usputnim zadržavanjima prema potrebi i na graničnom prelazu. Po završetku graničnih formalnosti, nastavak puta za Niš

5. dan Đerdap - Niš
Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima. Prestanak aranžmanskih usluga.

Cena aranžmana po osobi:

Hotel sa 3* tipa:
„IBIS NORD“ Bukurešt
Polazak Povratak iz Niša iz Zaječara, Negotina, Kladova
redovna rane rezervacije redovna rane rezervacije
30.04.'20. 04.05.'20. 104 EUR 97 EUR 99 EUR 92 EUR

CENA OBUHVATA:

  • prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C i A/V uređajima,
  • smeštaj u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni, na rasklapanje) na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu tipa “IBIS NORD”*** ili odgvarajućem u širem centru Bukurešta, doručak samoposluživanje „švedski sto” u skladu sa rumunskim normativima,
  • lokalnog vodiča u Bukureštu prema programu,
  • licenciranog pratioca grupe,
  • troškove organizacije.

CENA NE OBUHVATA:

  • Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja. PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću osiguranja prtljaga i osiguranja od otkaza putovanja) možete uplatiti u Eurotursu po tarifi osiguravajuće kuće Dunav. Obaveštenja i uputstva u vezi osiguranja sadržana su u Opštim uslovima osiguranja koje možete dobiti u agenciji.
  • Fakultativne sadržaje programa,
  • Individualne posete, ulaznice, karte za gradski prevoz.

DOPLATE:

  • doplata za jednokrevetnu sobu: 50 € za obe noći (dinarski, rezervacija na upit. Uplata kod privljivanja za aranžman).

CENA FAKULTATIVNOG CELODNEVNOG IZLETA DO BRANA, BRAŠOVA I PELEŠA PO OSOBI:

  • cena fakultativnog izleta do Brana, Brašova i Pleša iznosi 35 EUR po osobi. Minimum 30 osoba. Cena obuhvata: autobuski prevoz na navedenim relacijama, panoramsko razgledanje dvorca Bran (bez ulaznice, ulaznica za individualno razgledanje dvorca se doplaćuje na licu mesta u iznosu od cca 13 EUR po osobi). Obilazak i ulaznicu za razgledanje zamka Peleš, parter (tura sa kustosem i prevodiocem na srpski jezik) i manastir Sinaju. Troškove parkinga i licenciranog pratioca grupe iz agencije, organizaciju izleta.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA DATE SU PREMA TARIFAMA SA DESTINACIJA NA DAN SASTAVLJANJA PROGRAMA I PODLOŽNE SU PROMENAMA! Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina lokaliteta, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja.
IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
HOTEL tipa „IBIS NORD“ 3* ili odgovarajući
U širem centru Bukurešta, cca 20 min od najužeg centra grada. Raspolaže dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni), TV aparatima, telefonima, kupatilima sa TWC. Doručak u restoranu hotela ~ švedski sto. Sobe, restorani I sve zatvorene prostorije hotela su nepušačka zona.

OSTALE NAPOMENE:
Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije u slučaju autobuskog, odnosno 3 sata ranije u slučaju avio prevoza
Broj sedišta u avionu određuje se prilikom čekiranja na aerodromima.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga...).
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj.
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska
Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima.
Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave.
Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize.
Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs ) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

•Organizator putovanja je u sistemu YUTA GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 023/2017 od 25.01.2017.god., polisa osiguranja od insolventnosti i odgovornosti broj 300055268 Od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.
Kod organizatora putovanja možete uplatiti PAKET PUTNOG OSIGURANJA (Putničko zdravstveno osiguranje u inostranstvu sa asistencijom i mogućnošću Osiguranja prtljaga i osiguranje otkaza putovanja) po tarifi osiguravajuće kuće Milenijum ili Sava osiguranje (obaveštenja i uputstva sadržana su u Opštim uslovima osiguranja, koje možete dobiti kod organizatora).
Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno, organizator putovanja je PP “EUROTURS NIŠ” doo, licenca OTP br. 49/2016
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja – YUTA standard. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate.

Preuzmite uslove putovanja u PDF formatu.

05.12.2019.

OBАVEŠTENJE O NАČINU I MESTU PRIJEMА REKLАMАCIJА (sa izvodima Zakona o zaštiti potrošača)
Uz ovaj progam važe opšti uslovi putovanja "Euroturs-Niš" i YUTA standarda.
Turistička agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Vaš komentar